Inovácia výrobného procesu

Obstarávanie 2022 - Obstaranie zariadení – autokláv a trhacie zariadenie

Dodatok č.1 k záznamu z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Zmluva o dodaní zariadenia časť 1 – autokláv

Príloha č. 3 - Zmluva o dodaní zariadenia časť 2 – trhacie zariadenie

Informácie o projekte

Oznámenie o projekte

---------------------------------------------------------------------------------

Zvýšenie energetickej efektívnosti firmy

Informácie o projekte

Žilmont web publicita

Zvýšenie energetickej efektívnosti firmy

Zmluva o dielo č.1 + Dodatok č.1

Zmluva o dielo č.2 + Dodatok č.1

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.1

Výzva na predkladanie ponúk

Vysvetlenie k výzve č.3

Vysvetlenie k výzve č.2

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

Vysvetlenie k výzve č.1

Prílohy výzvy:

1. Návrh Zmluvy o dielo pre časť č.1. – Zateplenie budov, výmeny okien a dverí

2. Návrh Zmluvy o dielo pre časť.2 – Rekonštrukcia osvetlenia

3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií

4. Referenčné hodnoty

Projektová dokumentácia

Všeobecné informácie o projekte

Rast energetickej efektívnosti firmy ŽILMONT, s.r.o. – súťažné podklady – SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Rast energetickej efektívnosti firmy ŽILMONT, s.r.o.

Všeobecné informácie o projekte

Staršie projekty